16 nëntor 2008

Lezione di albanese (i sostantivi)

Kujdes!
Attenzione!

Ky leksion është përgatitur nga dëshira e mirë e autorit për të ndihmuar italishtfolësit për të mësuar gjuhën shqipe , por mund të përmbajë gabime.
Jeni të lutur që të më korigjoni ose të sygjeroni ndonjë gjë të cilën mund ta kem gabim ose mund ta kem harruar.

Questa lezione è stata preparata per aiutare coloro che parlano l’italiano e vogliono imparare la lingua albanese, ma può contenere errori e innesatezze.
Siete pregati di correggermi e/o suggerirmi se per caso ho fato qualche errore e/o dimenticato qualcosa.

Trajta e shquar- determinativo

Numri njëjës Singolare
Numri shumës Plurale
burri - l’ uomo
burra - i uomini
shteti - lo stato
shtete - i stati
makina - la macchina
makina - le macchine
shkolla -la scuola
shkolla - le scuole
infermierja - l’ infermiera
infermiere - le infermiereNumri njëjës - Singolare
Numri shumës - Plurale
Emrore, kush? cili? cila?

Nominativo, chi? che cosa?

(M) libri - il libro

(F) vajza - la ragazza

librat - i libri

vajzat - le ragazze

Gjinore, i,e kujt? i cilit?

Genitivo, di chi? di che cosa

i/e librit - (di+il) del libro

i/e vajzës - (di+la)della ragazza

i/e librave -(di+i) dei libri

i/e vajzave- (di+le) delle ragazze

Dhanore, kujt/cilit (i dhe/i bëre)?

Dativo,a chi/a che cosahai dato/fato?

librit - al libro

vajzës - alla ragazza

librave - ai libri

vajzave - alle ragazze

Kallzore, kë? cilin? cilën?

A?! quale? su che cosa hai agito?

librin - al/il/ libro

vajzën - la/alla ragazza

librat - i libri

vajzat - le ragazze

Rrjedhore, prej kujt? prej cilit?

B?! da chi? da che cosa?

prej librit - dal’ libro

prej vajzës - dalla ragazza

prej librave - (da+i)dai libri

prej vajzave -(da+le)dalle ragazze

Trajta e pashquar- indeterminativo

Numri njëjës Singolare
Numri shumës Plurale
një burrë - un uomo
disa burra - alcuni uomini
një shtet - uno stato
disa shtete - alcuni stati
një makinë - una macchina
disa makina - alcune macchine
një shkollë -una scuola
disa shkolla - alcune scuole
një infermiere - un’ infermiera
disa infermiere - alcune infermiere


Numri njëjës - Singolare
Numri shumës - Plurale
Emrore, kush? cili? cila?

Nominativo, chi? che cosa?

(M) një libër - un libro

(F) një vajzë - una ragazza

disa libra - alcuni/certi libri

disa vajza - alcune/certe ragazze

Gjinore, i,e kujt? i cilit?

Genitivo, di chi? di che cosa

i një libri - di un libro

e një vajze - di una ragazza

të librave -di alcuni/certi librit

ë vajzave- di alcune ragazze

Dhanore, kujt/cilit (i dhe/i bëre)?

Dativo,a chi/a che cosahai dato/fato?

një libri - a un libro

një vajze - a una ragazza

librave - alcuni libri

vajzave - ragazze

Kallzore, kë? cilin? cilën?

A?! quale? su che cosa hai agito?

një libër - un libro

një vajzë - una ragazza

libra - libri

vajza- ragazze

Rrjedhore, prej kujt? prej cilit?

B?! da chi? da che cosa?

prej një libri - da un libro

prej një vajze - da una ragazza

prej librave - da alcuni lbri

prej vajzave - da alcune ragazze

6 komente:

 1. gli uomini/ gli stati
  degli uomini/ degli stati7delle scuole ecc.
  shkollat = le scuole ecc.

  Shume e bukur ideja... :)

  PërgjigjuFshije
 2. Kur fjala ne italisht mashkullore fillon me zanore "uomo"Shumesi eshte me gli.

  PërgjigjuFshije
 3. gli uomini gli stati dal libro
  che cosa hai fatto

  PërgjigjuFshije
 4. mi interessa, ma non capisco le istruzioni.
  il lavoro va avanti o è fermo ?
  Perché non vengono corretti gli errori ?
  ciao
  Cesare

  PërgjigjuFshije
 5. inesattezze

  ho fatto qualche errore

  PërgjigjuFshije

Faleminderit per komentet